• ~/Uploads/SlideShow/Sld929201410849PM.JPG

  تجلیل از کارکنانی که در جبهه حضور داشتند به مناسبت گرامیداشت دفاع مقدس

 • ~/Uploads/SlideShow/Sld924201485436PM.JPG

  دیدار با خانواده معزز شهدا

 • ~/Uploads/SlideShow/Sld924201485418PM.JPG

  بازدید نماینده محترم از آموزشکده

 • ~/Uploads/SlideShow/Sld924201485400PM.JPG

  بازدید فرماندار محترم از آموزشکده

 • ~/Uploads/SlideShow/Sld924201485307PM.JPG

  بازدید اعضای محترم شورای شهر از آموزشکده

تقویــم آمـــوزشی

ثبت نام : ١٣٩٣/٠٧/٠١ - ١٣٩٣/٠۶/٣٠
ثبت نام : ١٣٩٣/٠٧/٠٣ - ١٣٩٣/٠۶/٣٠
انتخاب واحد : ١٣٩٣/٠۶/٢١ - ١٣٩٣/٠۶/١٨
انتخاب واحد : ١٣٩٣/٠۶/٢٢ - ١٣٩٣/٠۶/١٨
شروع نیمسال : ____/__/__ - ____/__/__
شروع نیمسال : ١٣٩٣/١٠/٠١ - ١٣٩٣/٠٧/٠١
حذف و اضافه : ____/__/__ - ____/__/__